FAQ’s

Frequently Asked Questions

 

Are the guest houses on the courses mixed in gender?

No they are not. Boys and girls are in different houses.

 

Can friends be accommodated in the same guest houses?

The college makes every effort to accept all applications regarding guest houses of choice & friends they wish to be accommodated together. As part of our Terms & Conditions when the application is made the college has the final decision as regards to which guest house every student is placed. Up to a maximum of 4 friends can be accommodated together. The college does not have any involvement in the layout of the bedrooms in the guest houses.

 

What day can I visit the student in the Gaeltacht?

The student can be visited on any Sunday during the course. The student can be collected at the college only from 11.30a.m. on Sundays. The student must return to the college again between 5p.m and 6p.m at the latest. The student’s timetable, sports and activities runs from Monday to Saturday every week; that is why if possible that the parents visiting day is kept to Sundays only. An exception can be made in particular circumstances; it will need to be discussed with the college in advance and in enough time.

 

What is the policy regarding mobile phones?

Every student has to hand over their mobile phone to the housewife on the first night. The student can use their phone between 5p.m and 7p.m in the guest house only and after their supper. It is every student’s responsibility to return the phone to the housewife before he/she returns to the college before activities start after 7p.m. The phone will be confiscated if the student is found carrying it during class, sports or any other activities during the day or afternoon. The Principal will then decide what happens to the mobile phone after that. The college will not be responsible to any damage that may occur to any mobile phone.

 

Should students bring musical instruments or sports equipment with them?

It will be no problem with the college if the student wishes to bring musical instruments or sports equipment with them. All parents, guardians and students need to be advised that the college will not be responsible to any damage made to any equipments named above.

 

Can the student bring multimedia devices with them? (e.g. MP3 / Tablet / iPod / iPad)

The college does not recommend that any student brings the devices listed above with them while they are attending the college. If the student wishes to bring the devices with them, the same policy regarding the mobile phones will apply. The student can use their device between 5p.m and 7p.m in the guest house only and after their supper. It is every student’s responsibility to return the device to the housewife before he/she returns to the college before activities start after 7p.m. The device will be confiscated if the student is found carrying it during class, sports or any other activities during the day or afternoon. The Principal will then decide what happens to the device after that. The college will not be responsible to any damage that may occur to any equipment / material as listed above.

 

Is their transport available to the courses and when returning home again?

The college organises private buses to the college from three locations; Dublin, Athlone and Galway. Timetables and prices will be available in the information booklet that we will send to the students at least 2 weeks prior to course start date. The ticket covers travel to the college at the start of the course and the travel to the locations listed above only when the students are returning home. A single ticket cannot be purchased.

 

Can the student leave the course to attend games, concerts etc.?

This decision has to be fully made by the student’s parent / guardian. If required to leave the course this needs to be arranged in writing with the college office administrator and the Principal in advance and in enough time.

 

Can I speak to the student?

Yes u can. The office administrator number will be available for all parents; as will as the guest house number and the Principal’s number. If you need to speak to the student the college will make every effort to arrange this. If the student has a mobile phone the parent / guardian can speak to the student between 5p.m and 7p.m.

 

Ceisteanna Coitianta

 

An mbíonn na tithe ar na cúrsaí measctha?

Ní bhíonn, bíonn buachaillí agus cailíní i dtithe difriúla.

 

An féidir le cairde fanacht sa teach céanna?

Déanann an coláiste chuile iarracht glacadh le gach iarratas a dhéanfar ar thithe agus ar iarratais cairde a bheith le chéile. Tá sé mar choinníoll nuair a dhéantar iarratas ar chúrsa, go mbeidh an cinneadh deiridh ag an gcoláiste maidir le cén teach ina chuirtear gach scoláire. Féadfaidh ceathrar cairde ar a mhéad fanacht sa teach céanna. Ní bhíonn aon impleacht ag an gcoláiste ar leagan amach do sheomraí codlata.

 

Cén lá is féidir liom cuairt a thabhairt ar scoláire?

Is féidir cuairt a thabhairt ar an scoláire ar aon Domhnach i rith an chúrsa, is féidir bualadh leis an scoláire agus é/í a bhailiú on gcoláiste amháin ón 11:30r.n ar an Domhnach. Ní mór don scoláire filleadh ar an gcoláiste arís idir an 5i.n agus 6i.n ar a dhéanaigh. Tá am-chlár ranganna, spóirt agus gníomhaíochtaí an scoláire ag rith ón Luan go dtí an Satharn gach seachtain, is é sin an fáth más féidir go bhfuil srian curtha le cuairt na tuismitheoirí go dtí an Domhnach amháin. Déanfar eisceacht i gcásanna áirithe, ní mór plé a dhéanamh leis an gColáiste ar seo roimh réidh agus in am leorga.

 

Céard é an polasaí maidir le fóin phóca?

Bíonn ar gach scoláire an fón póca a thabhairt do bhean an tí ar an gcéad oíche. Tá cead ag an scoláire an fón póca a úsáid idir an 5i.n agus an 7i.n, i dteach an bhean an tí amháin, i ndiaidh am suipéar. Tá sé de dhualgas ar an scoláire an fón a thabhairt ar ais don bhean an tí roimh dó/di filleadh ar an gcoláiste d’imeachtaí i ndiaidh an 7i.n. Má bhíonn fón póca ar iompar ag scoláire i rith am ranga, spóirt, agus aon imeachtaí i rith an lae nó tráthnóna, déanfar coigistiú ar an bhfón. Déanfaidh an Príomhoide an cinneadh maidir leis an bhfón póca ina dhiaidh seo. Ní bheidh an coláiste freagrach d’aon damáiste a dhéantar d’aon fón póca.

 

Ar cheart do scoláirí uirlisí ceoil nó trealamh spóirt a thabhairt leo?

Más mian leis an scoláire uirlisí ceoil nó trealaimh a thabhairt leo beidh sé sin ceart go leor leis an gcoláiste. Ní mór do thuismitheoir/caomhnóir agus an scoláirí a bheith eolach, nach mbeidh an coláiste freagrach d’aon damáiste a dhéantar do threalamh ar nós iad seo thuasluaite.

 

An féidir le scoláire gléasanna ilmheán a thabhairt leo? (m.sh. MP3 / Táibléad / iPod / iPad)

Ní mholann an coláiste go dtabharfadh aon scoláire ábhar ar nós na cinn thuasluaite leo agus iad ag freastal ar an gcoláiste. Más mian le scoláire é a thabhairt leo, beidh an polasaí céanna leo seo mar atá leis an bhfón póca. Beidh cead ag an scoláire úsáid a bhaint as idir an 5i.n agus an 7i.n, i dteach an bhean an tí amháin, i ndiaidh am suipéar. Tá sé de dhualgas ar an scoláire é a thabhairt ar ais don bhean an tí roimh dó/di filleadh ar an gcoláiste d’imeachtaí i ndiaidh an 7i.n. Má bhíonn sé ar iompar ag scoláire i rith am ranga, spóirt, agus aon imeachtaí i rith an lae nó tráthnóna, déanfar coigistiú ar. Déanfaidh an Príomhoide an cinneadh maidir leis ina dhiaidh seo. Ní bheidh an coláiste freagrach d’aon damáiste a dhéantar do threalamh/ábhar ar nós na cinn thuasluaite.

 

An bhfuil córais iompair ar fáil go dtí na cúrsaí agus abhaile arís?

Eagraíonn an coláiste busanna príobháideacha go dtí an príomh ionad ó trí shuíomh, Baile Áth Cliath, Áth Luain agus Gaillimh. Beidh tráthchláir agus praghsanna ar fáil sa leabhrán eolais, a sheoltar chuig scoláirí coicís ar an laghad roimh thús an chúrsa. Clúdaíonn an ticéad an taisteal chuig an coláiste ag tús an chúrsa agus an taisteal go dtí na suíomh thuasluaite amháin nuair atá scoláire ag filleadh ar an mbaile. Ní féidir ticéad singil a chur in ord.

 

An féidir le scoláire an cúrsa a fhágáil le haghaidh cluiche, ceolchoirme, srl?

Tá an cinneadh seo go h-iomlán le déanamh ag tuismitheoir/caomhnóir an scoláire. Más gá an cúrsa a fhágáil, caithfear é seo a eagrú i scríbhinn le oifig riaracháin an choláiste agus Príomhoide an chúrsa in am leorga.

 

An féidir liom labhairt leis an scoláire?

Is féidir. Beidh uimhir oifig riaracháin an choláiste ar fáil do gach tuismitheoir, chomh maith le uimhir an bhean an tí agus oifig an phríomhoide. Má theastaíonn uait labhairt le scoláire, déanfaidh an coláiste chuile iarracht é seo a réiteach. Má tá fón póca ag scoláire, beidh tuismitheoir/caomhnóir in ann labhairt leis an scoláire idir an 5i.n agus 7i.n.